Jatko-opiskelijat voivat hakea koko- ja osavuosiapurahoja, kannustusapurahoja ja apurahoja ulkomailla työskentelyyn.

Kokovuosiapuraha on enintään 24 500 euroa. Kokovuosiapurahan saajalta edellytetään kokopäiväistä tutkimustyötä.

Osavuosiapuraha on enintään 2 200 euroa kuukaudessa.

Säätiö voi myöntää myös apurahoja jatko-opiskelijoille vähintään kuusi kuukautta kestävään tutkimustyöhön ulkomaille. Ulkomailla työskentelyyn tatkoitettuun apurahaan voi sisältyä matkakuluja, lukukausimaksuja tai muita vastaavia kuluja.

Kannustusapuraha on 5 000 euroa. Kannustusapurahat myönnetään pääasiassa tekniikan alan jatko-opiskelijoille, jotka tähtäävät tekniikan tohtorin tutkintoon.

Näin haet apurahaa:

Apurahahakemus tehdään verkkopalvelun kautta säätiön hakulomakkeella hakuaikana.

Seuraava apurahahaku on alkuvuonna 2025.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköisesti verkkopalvelun kautta.

Kirjaudu verkkopalveluun

Apurahansaajat valitaan huhtikuun lopussa. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostilla toukokuun alussa. Kaikki apurahansaajat julkistetaan kesäkuussa.

Liitä hakemukseen nämä liitteet:

1. Tutkimussuunnitelma, jonka pituus on enintään 4 sivua sisältäen lähdeluettelon (fonttikoko vähintään 12, riviväli vähintään 1). Käsittele suunnitelmassa näitä asioita:

  • Yleiskatsaus tutkimusteemaan ja aihepiirin yleisen problematiikan hahmotus
  • Tutkimusongelman määrittely: Mihin kysymykseen pyrit tutkimuksessa vastaamaan?
  • Olemassa olevan tutkimusperinteen esittely: Mitä tutkimusaiheesta tiedetään? Mihin olemassa olevaan tutkimusperinteeseen ja tietoon nojaat? Mitä uutta tietoa tuotat olemassa olevan tiedon rinnalle?
  • Valitun tutkimusmetodologian esittely, käsitteelliset lähtökohdat, tutkimuksen rakenne
  • Empiirinen aineisto: tutkimusmateriaalin, tutkimustavan, tutkimusmenetelmien ja tutkimusaineiston tulosten raportointitavan esittely
  • Tutkimuksen merkityksen arviointi elinkeinoelämän ja innovaatioiden näkökulmasta

2. Jos haet koko- tai osavuosiapurahaa, liitä hakemukseen tutkimuksen kustannussuunnitelma ja rahoitussuunnitelma, joista käy ilmi, kuinka rahoitat tutkimustyön kokonaisuudessaan.

3. Tutkijavaihtovierailujen ja tutkimustyöhön liittyvien ulkomaan vierailujen osalta hakemukseen pitää liittää selvitys matkaohjelmasta, erittely matkakustannuksista ja rahoitussuunnitelma. Selvityksestä tulee käydä ilmi, miksi olet menossa kyseiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen, kuinka pitkäksi aikaa sekä kuinka vierailu tukee tutkimustyötäsi. Lisäksi selvityksessä on ilmoitettava vastaanottavan laitoksen tai laboratorion suostumus ja osallistuminen kustannuksiin.

4. Ansioluettelo ja julkaisuluettelo, viimeisimmät tutkintotodistukset ja ajan tasalla oleva opintorekisteriote. Näistä tulee käydä ilmi tutkimus- ja akateemisen työsi luonne ja nykytilanne. Ansioluettelon mallina suositellaan käytettäväksi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaa mallia, joka löytyy täältä.

5. Hakemukseen kannattaa liittää suositus hakijasta ja tutkimussuunnitelmasta. Pyydä suositusta jatko-opiskelusta vastaavalta professorilta.

Hakija ei liitä suositusta hakemukseensa, vaan suosittelija tekee suosituksen itse. Pyyntö suositukselle lähtee apurahajärjestelmästä, kun hakija täyttää pyydetyt tiedot suosittelijasta (dead line: 22.2.2024). Sähköpostilla tai faksilla lähetettyjä suosituksia ei hyväksytä. Neuvoa suosituksen jättämiseen liittyviin ongelmiin voi kysyä sähköpostitse osoitteesta tekniikanedistamissaatio@navigatorpartners.fi.

6. Muut mahdolliset liitteet

Jos saat apurahan joltain muulta säätiöltä hakemuksen jättämisen jälkeen ennen kuin päätökset ovat tulleet, pyydämme ilmoittamaan siitä säätiölle osoitteeseen: tekniikanedistamissaatio@navigatorpartners.fi.

Lisätiedot

Koordinaattori Maria Julin-Anderson,  tekniikanedistamissaatio@navigatorpartners.fi

Sajjad Nouri

“Tutkimuksessani teen yhteistyötä maailman parhaimpien yliopistojen kanssa. Ilman Tekniikan edistämissäätiötä se olisi mahdotonta.”

– Sajjad Nouri, vuoden 2016 apurahansaaja