Hallinto

Säätiön hallitus vastaa säätiön tarkoituksen toteuttamisesta sekä toimintaedellytysten turvaamisesta. Hallitus on säätiön ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Hallitus vastaa säätiön varojen suunnitelmallisesta sijoittamisesta, päättää apurahansaajista sekä vastaa toiminnan pitkäjänteisestä
suunnittelusta.

Hallituksen jäsenet:

  • Juho Malmberg, puheenjohtaja
  • Jorma Kyyrä, varapuheenjohtaja
  • Kristiina Kruus
  • Tiina Nakari-Setälä
  • Pirkka Palomäki
  • Salla Pöyry

Säätiön valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Valtuuskunta valvoo hallituksen toimintaa ja sillä on myös merkittävä rooli säätiön sidosryhmätoiminnassa. Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 10 – 18 jäsentä. Valtuuskunnan nimittävät Aalto-korkeakoulusäätiö, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työ- ja elinkeinoministeriö, Tekniikan Akateemiset ry, Tekniska Föreningen i Finland rf, Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry, Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Metsäteollisuus ry ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, sekä lahjoittajat, jotka voivat nimetä 2 – 8 jäsentä.

Valtuuskunta asettaa hallituksen nimitysvaliokunnan, joka kartoittaa sopivia ehdokkaita hallituksen jäseniksi ja esittää valtuuskunnalle päätettäväksi uudet hallituksen jäsenet.

Hallitus valitsee vuosittain apurahavaliokunnan, jonka tehtävänä on kutsua apurahahakemuksia arvioivat asiantuntijat, käydä läpi arvioitsijoiden esitykset apurahan saajista sekä tehdä esitys hallitukselle apurahan saajista. Apurahavaliokuntaan kuuluvat hallituksen nimeämät henkilöt, jotka edustavat teollisuutta, tutkimuslaitoksia sekä akateemista maailmaa. Lisäksi apurahavaliokuntaan kuuluu säätiön apurahaprosessista vastaava asiamies.

Operatiivisesta toiminnasta vastaa säätiön asiamies.

Tekniikan edistämissäätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudattaa säätiölle asetettuja Hyvän hallinnon periaatteita. Tarkemmat kuvaukset säätiön toimielimistä löytyy säännöistä, työjärjestyksestä sekä tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista.

TES